Release details

2019-02-05 08:00 CET
 • Print
 • Share Share

OP Ryhmän tilinpäätöstiedote 1.1. - 31.12.2018: Asiakasliiketoiminta kehittyi myönteisesti ja koko vuoden tulos oli 1 017 miljoonaa euroa

OP Ryhmä
Pörssitiedote 5.2.2019 klo 09.00
Tilinpäätöstiedote

OP Ryhmän tilinpäätöstiedote 1.1. - 31.12.2018: Asiakasliiketoiminta kehittyi myönteisesti ja koko vuoden tulos oli 1 017 miljoonaa euroa

 • Tulos ennen veroja oli 1 017 miljoonaa euroa (1 031).
 • Asiakasliiketoiminnan tuotot kehittyivät myönteisesti. Korkokate kasvoi 7 % 1 175 miljoonaan euroon ja nettopalkkiotuotot 1 % 887 miljoonaan euroon. Vakuutuskate kasvoi 19 % 566 miljoonaan euroon - vertailukelpoinen muutos oli -2 %.
 • Tuotot sijoitustoiminnasta laskivat 46 % 280 miljoonaan euroon ja liiketoiminnan muut tuotot 26 % 61 miljoonaan euroon. Sijoitustuottoihin vaikutti myyntivoittojen määrän lasku 227 miljoonaa euroa vertailukaudesta.  
 • Kulut laskivat 5 % 1 681 miljoonaan euroon. OP Ryhmä siirsi vuoden 2018 lopussa pääosan lakisääteisen työeläketurvan hoidosta ja vakuutuskannasta Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselle. Siirto pienensi OP Ryhmän eläkekuluja ja paransi tulosta ennen veroja 286 miljoonaa euroa sekä paransi ryhmän vakavaraisuutta 0,4 %-yksikköä.  
 • Saamisten arvonalentumiset olivat 46 miljoonaa euroa (48) eli edelleen matalalla tasolla.  
 • CET1-vakavaraisuus oli 20,5 % (20,1).
 • Pankkitoiminnan tulos ennen veroja kasvoi 28 % 795 miljoonaan euroon. Korkokate kasvoi 4 % ja nettopalkkiotuotot laskivat 6 %. Eläkevastuun siirtäminen paransi segmentin tulosta 172 miljoonaa euroa. Luottokanta kasvoi 6 % ja talletukset 6 %.
 • Vahinkovakuutuksen tulos ennen veroja laski 37 % 133 miljoonaan euroon. Vakuutusmaksutuotot kasvoivat 2 % ja kulut 9 %. Tuotot sijoitustoiminnasta laskivat 159 miljoonaa euroa. Vakuutusvelan diskonttokoron lasku kasvatti vertailukauden korvauskuluja 102 miljoonaa euroa.
 • Varallisuudenhoidon tulos ennen veroja laski 14 % 213 miljoonaan euroon. Nettopalkkiotuotot laskivat 11 % ja tuotot sijoitustoiminnasta 11 %. Eläkevastuun siirtäminen paransi segmentin tulosta 35 miljoonaa euroa. Hallinnoitavat varat laskivat 8 %.
 • Muun toiminnan tulos ennen veroja oli -123 miljoonaa euroa (-45). Tulosta rasittivat poistojen ja arvonalentumisten kasvu sekä sijoitustoiminnan nettotuottojen lasku. Eläkevastuun siirtäminen paransi segmentin tulosta 71 miljoonaa euroa. Vertailukauden tuottoihin sisältyi 42 miljoonaa euroa kertaluonteisia tuottoja.  
 • Vuonna 2018 OP investoi 384 miljoonaa euroa (454) toimintansa kehittämiseen ja asiakaskokemuksen parantamiseen.
 • Myönnetyt OP-bonukset kasvoivat 4 % 230 miljoonaan euroon.
 • Osuuspankkien omistaja-asiakkaiden määrä kasvoi tammi-joulukuussa 79 000:lla yli 1,9 miljoonaan ja OP Ryhmän pankki- ja vakuutustoiminnan yhteisten asiakkaiden määrä 21 000:lla yli 1,8 miljoonaan.
 • Vuoden 2019 tuloksen ennen veroja arvioidaan muodostuvan pienemmäksi kuin vuoden 2018 tulos. Näkymistä kerrotaan tarkemmin kohdassa "Vuoden 2019 näkymät". 

OP Ryhmän avainlukuja

  1-12/2018 1-12/2017 Muutos, %
Tulos ennen veroja, milj. e 1 017 1 031 -1,3
  Pankkitoiminta 795 619 28,3
  Vahinkovakuutus 133 210 -36,7
  Varallisuudenhoito 213 247 -13,7
  Muu toiminta -123 -45 172,9
Kertyneet uudet OP-bonukset omistaja-asiakkaille -230 -220 4,4
  31.12.2018 31.12.2017 Muutos, %
CET1-vakavaraisuus, % 20,5 20,1 0,4*
Omien varojen suhde omien varojen vähimmäismäärään (Rava), %** 147 148 0*
Taloudellisen pääomavaateen tuotto, %*** 20,8 20,4 0,4*
Oman pääoman tuotto (ROE), % 6,9 7,7 -0,8*
Koko pääoman tuotto (ROA), % 0,57 0,60 0,0*
Järjestämättömät saamiset luotto- ja takauskannasta, %**** 1,0 1,2 -0,2*
Omistaja-asiakkaat (1 000) 1 911 1 833 4,2

OP Ryhmä otti käyttöön 1.1.2018 alkaen IFRS 9 -standardin "Rahoitusinstrumentit". Tuloksen vertailulukuina on käytetty IAS 39 -standardin mukaisia vuoden 2017 vastaavien jaksojen lukuja. Tase- ja muiden poikkileikkaustyyppisten erien vertailulukuina on käytetty IAS 39:n mukaista lukua vuoden 2017 lopun tilanteesta, ellei toisin mainita.
* Suhdeluvun muutos
** Rava-suhdeluku on laskettu vakuutusyhtiöiden osalta niiden vakavaraisuussääntelyyn sisältyvillä siirtymäsäännöillä.
*** 12 kk liukuva
**** Järjestämättömillä saamisilla tarkoitetaan yli 90 päivää erääntyneitä saamisia, muita riskillisiksi luokiteltuja saamisia sekä tällaisiin saamisiin kohdistuvia asiakkaan taloudellisista vaikeuksista johtuvia lainanhoitojoustoja.         
                                
Pääjohtaja Timo Ritakallion kommentit

Asiakasliiketoimintamme suotuisa kehitys jatkui vuoden 2018 viimeisellä neljänneksellä. Luotto- ja talletuskantamme kasvoi hyvää vauhtia, ja luottoriskit ja saamisten arvonalentumiset olivat yhä matalalla tasolla. Koko vuoden tuloksemme oli 1 017 miljoonaa euroa ja asettui siten lähes edellisen vuoden tasolle. Vakavaraisuutemme vahvistui edelleen.

Haasteena OP Ryhmällä vuonna 2018 oli kulujen kasvu. Vahinkovakuutuksen tulosta heikensi korvauskulujen kasvu. Myös sijoitustoiminnan tuotot laskivat selvästi. Yleinen markkinakehitys laski varallisuudenhoidon hallinnoitavien asiakasvarojen määrää.

OP Ryhmän vuoden 2018 tulokseen vaikutti positiivisesti lakisääteisen työeläketurvan hoidon ja vakuutuskannan siirto Ilmariselle. Siirto vahvistaa vakavaraisuuttamme ja antaa mahdollisuuden keskittyä ydintekemiseemme. Sijoitusympäristö oli siirrolle poikkeuksellisen suotuisa, ja ajoitus onnistui sijoitusmarkkinatilanteen johdosta erinomaisesti.

Vuoden viimeisellä neljänneksellä saimme päätökseen keskusyhteisön 6000 työntekijää koskeneet yt-neuvottelut osana laajempaa toimintamallin muutosta. Niiden seurauksena 700 työtehtävää päättyi ja 1000 uutta työtehtävää avautui. Neuvottelut käytiin erittäin hyvässä hengessä henkilöstön edustajien kanssa. Muutostilanteen aikana olemme tukeneet henkilöstöä monin tavoin uuden työtehtävän löytämiseksi OP Ryhmästä, ja irtisanomisten määrä on jäänyt vähäiseksi.

Digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntäminen liiketoiminnassamme on yksi prioriteettejamme. Laajensimme vuoden lopulla yhä useamman asiakkaamme ulottuville automaattisen asuntolainapalvelun, jossa asiakas voi hakea asuntolainaa digitaalisesti ja saada lainapäätöksen lähes reaaliaikaisesti. Hyödynnämme palvelussa tekoälyn mahdollisuuksia.

Suomen talous kehittyi viime vuonna suotuisasti. Työllisyys parani ja matala korkotaso tuki kuluttajien ostovoimaa. Maailmantalouden vire heikkeni vuoden lopulla merkittävästi ja epävarmuus lisääntyi. Rahoitusmarkkinoilla heilunta kasvoi merkittävästi edelliseen vuoteen nähden. Asuntojen myynti väheni ja hinnat nousivat vain hieman.

Talouskasvu on hidastumassa. Vuonna 2019 Suomen talouden odotetaan kasvavan 1,6 prosenttia. OP:n ekonomistit ennustavat, että vuonna 2020 maailmantalouden hidastuminen koettelee Suomea muuta euroaluetta enemmän. Investointien odotetaan hiipuvan, mikä merkitsee sitä, että talouskasvu nojaa enemmän kotimaiseen kulutukseen. Heikkenevä taloustilanne haastaa sekä yritykset että keväällä valittavat poliittiset päättäjät tekemään pitkäjänteisiä ratkaisuja tulevaisuuteen.

Tammi-joulukuu

OP Ryhmän tulos ennen veroja oli 1 017 miljoonaa euroa (1 031). Tulos laski vertailukauden tuloksesta 14 miljoonaa euroa. Asiakasliiketoiminnan tuotot eli korkokate, vakuutuskate ja nettopalkkiotuotot kasvoivat vertailukaudesta. Lakisääteisen työeläketurvan pääosan hoidon ja vakuutuskannan siirto Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselle paransi tulosta ennen veroja 286 miljoonaa euroa. Tulosta pienensivät sijoitustoiminnan nettotuottojen ja liiketoiminnan muiden tuottojen lasku.

Korkokate kasvoi 6,7 prosenttia 1 175 miljoonaan euroon. Pankkitoiminnan korkokate kasvoi 50 miljoonaa euroa ja Muu toiminta -segmentin 27 miljoonaa euroa. Vakuutuskate oli 566 miljoonaa euroa (478). Vertailukaudella vakuutusvelan diskonttokoron lasku heikensi vakuutuskatetta 102 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen vakuutuskatteen muutos oli -2,3 prosenttia. Henkilö - ja yritysasiakkaiden vakuutusmaksutuottojen kasvu tuki vakuutuskatteen kasvua. Nettopalkkiotuotot olivat 887 miljoonaa euroa eli 8 miljoonaa euroa suuremmat kuin vuotta aiemmin. Sijoitussidonnaisten hallinnointipalkkioiden palautukset kasvoivat 14 miljoonaa euroa, maksuliikkeen nettopalkkiotuotot 17 miljoonaa euroa sekä terveys- ja hyvinvointipalveluiden nettopalkkiotuotot 4 miljoonaa euroa. Omaisuudenhoidon palkkiotuotot sen sijaan laskivat 29 miljoonaa euroa.

Sijoitustoiminnan nettotuotot laskivat 268 miljoonaa euroa (51,3 prosenttia) 254 miljoonaan euroon. Osaan vakuutusyhtiöiden oman pääoman ehtoisista sijoituksista sovelletaan väliaikaista poikkeusmenettelyä (overlay approach). Väliaikaisen poikkeusmenettelyn piirissä olevien sijoitusten käyvän arvon muutokset esitetään oman pääoman käyvän arvon rahastossa. Yhteensä sijoitustoiminnasta kirjatut tuotot laskivat 46,3 prosenttia 280 miljoonaan euroon. OP Ryhmän vakuutusyhteisöjen yhteenlaskettu sijoitusten tuotto käyvin arvoin oli 0,7 prosenttia (3,1).

Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta kirjattavat nettotuotot (vertailukaudella myytävissä olevien varojen nettotuotot) laskivat vertailukaudesta 252 miljoonaa euroa. Vuoden 2018 alussa otettiin käyttöön IFRS 9 -standardi, minkä johdosta käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta kirjattavien sijoitusten määrä ja myyntivoitot vähenivät. Käypään arvoon tuloslaskelman kautta kirjattavien sijoitusten määrä puolestaan kasvoi, ja niiden tulosvaikutus oli 174 miljoonaa euroa (301). Sijoituskiinteistöjen nettotuotot laskivat 40 miljoonaa euroa vertailukaudesta. Myyntivoittoja kirjattiin 36 miljoonaa euroa (263). Vertailukaudella myyntivoitoilla pääosin täydennettiin vakuutusvelkaa. Henkivakuutuksen lyhytaikaisten korkotäydennysten nettomuutos oli 43 miljoonaa euroa tulosta parantava. Vertailukaudella näiden korkotäydennysten nettomuutos oli 51 miljoonaa euroa tulosta heikentävä. Markkinamuutoksista johtuvat johdannaisten luotto- ja vastapuoliriskin positiiviset arvonmuutokset kaupankäynnin nettotuotoissa jäivät 14 miljoonaa euroa pienemmiksi kuin vertailukaudella.

Liiketoiminnan muut tuotot laskivat vertailukaudesta 22 miljoonaa euroa 61 miljoonaan euroon. Baltiassa toimivan tytäryhtiö Seesam Insurance AS:n koko osakekanta myytiin Vienna Insurance Groupille (VIG). Kaupasta kirjattiin kertaluonteista myyntivoittoa yhteensä 16 miljoonaa euroa. Vertailukaudella kertaluonteisia arvonlisäverojen palautuksia kirjattiin korkoineen aikaisemmilta vuosilta yhteensä 22 miljoonaa euroa. Lisäksi vertailukaudella korttimaksujen tilitys- ja maksupäätepalveluiden sopimus- ja maksupäätelaitekannan kaupasta kirjattiin kertaluonteista tuottoa 25 miljoonaa euroa liiketoiminnan muihin tuottoihin sekä kauppaan liittyviä ylimääräisiä poistoja ja muita kuluja 6 miljoonaa euroa.

Kulut laskivat 4,9 prosenttia 1 681 miljoonaan euroon. Lakisääteisen työeläkevastuun siirto vuoden 2018 lopussa pienensi OP Ryhmän eläkekuluja 286 miljoonaa euroa. Ilman eläkevastuun siirron vaikutusta kulut kasvoivat 11,3 prosenttia 1 967 miljoonaan euroon ja henkilöstökulut 6,0 prosenttia 803 miljoonaan euroon. Kehittämisen kuluvaikutus oli 202 miljoonaan euroa (219). Uusien liiketoimintojen osuus kokonaiskuluista oli 92 miljoonaa euroa (61). Suunnitelman mukaiset poistot kasvoivat 14,6 prosenttia 219 miljoonaan euroon. Poistojen kasvu oli seurausta viime vuosien kehittämispanostusten kasvusta. Arvonalentumispoistot kasvoivat vertailukaudesta 51 miljoonaa euroa. Oman käytön kiinteistöistä kirjattiin arvonalennuksia 41 miljoonaa euroa ja tietojärjestelmistä 61 miljoonaa euroa. Viranomaismaksut kasvoivat 41 miljoonaa euroa vertailukaudesta.

Tulosta heikentäviä, eri tuloslaskelmaeriin kohdistuneita arvonalentumisia luotoista ja saamisista sekä sijoituksista kirjattiin yhteensä 70 miljoonaa euroa (89), joista 46 miljoonaa euroa (48) kirjattiin luotoista ja muista saamisista. Saamisten arvonalentumiset on laskettu vuonna 2018 IFRS 9 -standardin mukaisesti, joten ne eivät ole vertailukelpoisia aiemman IAS 39 -standardin mukaisesti laskettujen arvonalentumisten kanssa. Järjestämättömät saamiset luotoista ja muista saamisista olivat matalalla 1,0 prosentin tasolla (1,2) luotto- ja takauskannasta.

OP Ryhmän katsauskauden tuloverot olivat 125 miljoonaa euroa (189). Efektiivinen verokanta oli 21,7 prosenttia (20,7). Efektiivistä verokantaa nosti ryhmän sisäisistä omistuksista muodostuneet vähennyskelvottomat erät.

OP Ryhmän oma pääoma oli 11,8 miljardia euroa (11,1). Omaa pääomaa kasvatti katsauskauden tulos. Omaan pääomaan sisältyi Tuotto-osuuksia 3,0 miljardia euroa (2,9), josta irtisanottujen Tuotto-osuuksien osuus oli 0,3 miljardia euroa (0,3). Tuotto-osuuksien tuottotavoite vuodelle 2018 on 3,25 prosenttia. Katsauskaudella kertyneen Tuotto-osuuksille maksettavan koron arvioidaan olevan yhteensä 94 miljoonaa euroa. Vuodelta 2017 korkoja maksettiin yhteensä 90 miljoonaa euroa kesäkuussa 2018.

Vuoden 2019 näkymät

Finanssialan toimintaympäristö on kokonaisuudessaan varsin suotuisa, vaikka maailmantaloudessa on merkkejä kasvun hidastumisesta. Matala markkinakorkotaso hidastaa pankkien korkokatteen kasvua ja heikentää vakuutusyhteisöjen korkosijoitusten tuottoja, mutta parantaa samalla myös asiakkaiden luotonhoitokykyä. Arvonalentumiset ovat olleet pitkään erittäin matalalla tasolla. Finanssialan merkittävimmät strategiset riskit liittyvät tällä hetkellä asiakaskäyttäytymisen muuttumiseen, toimintaympäristön digitalisoitumiseen, perinteisen toimialan ulkopuolelta tulevaan kilpailuun ja monimutkaistuvaan sääntelyyn. Toimialamurros uhkaa tulevina vuosina hidastaa kasvua ja rapauttaa tuottokertymää. Muutokset aiheuttavat finanssitoimialan toimijoille selkeän vaateen parantaa asiakas- ja työntekijäkokemusta, lisätä toimintansa ja sen kehittämisen ketteryyttä sekä parantaa tuottavuutta.   

OP Ryhmän vuoden 2019 tuloksen ennen veroja arvioidaan muodostuvan pienemmäksi kuin vuoden 2018 tulos. Merkittävimmät tuloksen epävarmuustekijät liittyvät korko- ja sijoitusympäristön muutoksiin, markkinoiden kasvuvauhtiin, kilpailutilanteen muutoksiin sekä arvonalentumisiin.

Kaikki tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä. Toteutuvat tulokset voivat olla merkittävästi erilaiset.

Lehdistötilaisuus

OP Ryhmän tuloksen esittelee lehdistötilaisuudessa medialle pääjohtaja Timo Ritakallio 5.2.2019 klo 11.00 osoitteessa Gebhardinaukio 1, Vallila, Helsinki.

OP Yrityspankki Oyj ja OP-Asuntoluottopankki Oyj julkaisevat omat tilinpäätöstiedotteensa.    

Taloudellinen informaatio 2019
                                                              
Vuoden 2018 raporttien julkaisuajankohdat:       
                                                                                                            
OP Ryhmän toimintakertomus ja tilinpäätös 2018                   vko 9
OP Yhteenliittymän vakavaraisuusraportti 2018                      vko 9            
Selvitys OP Ryhmän hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018    vko 9            
OP Ryhmän vuosikatsaus 2018 (sis. vastuullisuusraportin)    vko 9            
   
Vuoden 2019 osavuosikatsausten julkaisupäivät:
                                                                                                            
Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2019           7.5.2019                             
Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2019         30.7.2019                           
Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2019       29.10.2019                         
                                                                                                            
Helsingissä 5.2.2019 

OP Osuuskunta
Johtokunta                                                                                          
                                                                                                            
Lisätiedot:                                                                                            
Pääjohtaja Timo Ritakallio, puh. 010 252 4500
Talousjohtaja Vesa Aho, puh. 010 252 1427
Viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Tuuli Kousa, puh. 010 252 2957

JAKELU                                                                  
Nasdaq Helsinki Oy                                                              
Euronext Dublin (Irish Stock Exchange)
LSE London Stock Exchange                                                                   
SIX Swiss Exchange                                                                         
Keskeiset tiedotusvälineet                                                                 
op.fi

OP Ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä, jonka perustehtävänä on vahvan vakavaraisuuden ja tehokkuuden avulla luoda kestävää taloudellista menestystä, hyvinvointia ja turvallisuutta omistaja-asiakkaille ja toimintaympäristölle. OP Ryhmän muodostavat 156 osuuspankkia sekä ryhmän keskusyhteisö OP Osuuskunta tytär- ja lähiyhteisöineen. Ryhmässä työskentelee 12 000 työntekijää. Ryhmällä on 1,9 miljoonaa omistaja-asiakasta.
www.op.fi
                                                                                                            

HUG#2233423