Release details

2018-05-18 07:30 CEST
 • Print
 • Share Share
se en

CLX Communications AB (publ): Delårsrapport, januari - mars 2018

 

Januari - mars 2018

 • Nettoomsättningen ökade med 38 procent till 858,6 MSEK (622,2). Organisk tillväxt var 13 procent.
 • Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 53,2 MSEK (70,8).
 • Rörelseresultat före av- och nedskrivningar exklusive jämförelsestörande poster1 (justerad EBITDA) uppgick till 65,0 MSEK (80,9), motsvarande 1,21 SEK (1,63) per aktie.
 • Operationella valutakursdifferenser påverkade periodens rörelseresultat med -2,0 MSEK (-0,9).
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 20,3 MSEK (41,1).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 9,2 MSEK (33,4).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,17 SEK (0,67).                                                        

 

Viktiga händelser under kvartalet

 • Den 27 mars förvärvades 100 procent av aktiekapitalet i Unwire Communication ApS baserat i Köpenhamn, Danmark, med cirka 20 anställda. Bolaget är en ledande leverantör av molnbaserade kommunikations- och meddelandetjänster till den nordiska finansiella sektorn. Köpeskillingen uppgick till 148 MDKK på kassa- och skuldfri basis. Förvärvet finansierades med utökade kreditfaciliteter om 100 MDKK samt egen kassa. 

Viktiga händelser efter periodens slut

 • Den 4 april förvärvades 100 procent av aktiekapitalet i Vehicle Agency LLC baserat i Seattle, USA, med cirka 10 anställda. Bolaget är specialiserat på teknik och lösningar inom personaliserade video- och innehållsrika mediakommunikationslösningar. Köpeskillingen uppgick till 8 MUSD på kassa- och skuldfri basis med möjlig tilläggsköpeskilling om 4 MUSD. Förvärvet finansierades med egen kassa.
 • Den 16 april utsågs Thomas Heath till den nyinrättade funktionen som strategichef (Chief Strategy Officer). Utöver rollen som strategichef kommer han att ha det övergripande ansvaret för investor relations.
 • Den 19 april utsågs Oscar Werner till VD och koncernchef för CLX Communications AB. Oscar Werner tillträder befattningen den 1 september 2018. Johan Hedberg kommer att ta en ny roll som ansvarig för affärsutveckling, med fokus på Nordamerika.
 • Den 8 maj utsågs Anders Olin till chef för Företagsdivisionen, från att tidigare varit divisionens COO. Den tidigare divisionschefen, tillika medgrundaren, Robert Gerstmann blir Chief Evangelist för divisionen.
 1. Specifikation av jämförelsestörande poster, se tabell på sidan 3.

Inbjudan till rapportpresentation via telefon eller webb

Rapporten presenteras vid en telefonkonferens kl. 9.00 den 18 maj.
För att delta i presentationen via telefon vänligen ring något av följande nummer och ange kod 3345144:

SE: +46 (0) 8 506 539 42
UK: +44 (0) 33 0336 9411
US: +1 929 477 0353

För att följa presentationen via Webcast, registrera dig här: https://edge.media-server.com/m6/p/d23sq2jp.

För ytterligare information kontakta:

Thomas Heath, strategichef samt ansvarig investerarrelationer                         Tel +46 72 245 50 55
thomas.heath@clxcommunications.com

Odd Bolin, finansdirektör                                                                                     Tel +46 70 428 31 73

Kommande rapporttillfällen              

Halvårsrapport, januari - juni 2018                                                                20 juli 2018
Delårsrapport, januari - september 2018                                                      6 november 2018

Om CLX Communications
CLX Communications (CLX) är en ledande global leverantör av molnbaserade kommunikationstjänster och lösningar till företag och mobiloperatörer. CLX mobila kommunikationstjänster gör det möjligt för företag att snabbt, säkert och kostnadseffektivt kommunicera globalt med sina kunder och anslutna enheter - IoT (Internet of Things). CLX lösningar möjliggör affärskritisk kommunikation över hela världen via mobila meddelandetjänster (SMS), rösttjänster och mobila konnektivitetstjänster för IoT. CLX har sedan företaget grundades vuxit med lönsamhet. Koncernen har huvudkontor i Stockholm, Sverige, samt närvaro i ytterligare drygt 20 länder. CLX Communications aktie är noterad på Nasdaq Stockholm: CLX

Observera: Informationen i denna delårsrapport är sådan som CLX Communications AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 maj 2018 kl. 07.30. Denna rapport är publicerad på svenska och engelska. Vid eventuella skillnader mellan den engelska versionen och den svenska originaltexten ska den svenska versionen gälla. Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor.

HUG#2193851