Release details

2018-02-21 08:00 CET
  • Print
  • Share Share
se

MSAB Bokslutskommuniké januari-december 2017

PERIODEN JANUARI-DECEMBER 2017
- Substansvärdet uppgick till 575 kr per aktie jämfört med 492 kr vid årsskiftet vilket motsvarar en ökning med 17 %
- Substansvärdet ökade till 68 423 Mkr från 58 586 Mkr i slutet av föregående år
- Resultat per aktie uppgick till 86,20 kr (4,87)
- Nettokassan uppgick till 2 425 Mkr (1 686), vilket motsvarar 4 % (3) av balansomslutningen

FJÄRDE KVARTALET 2017
- Substansvärdet uppgick till 575 kr per aktie jämfört med 567 kr vid kvartalets början, vilket motsvarar en ökning med 1 %  
- Resultat per aktie uppgick till 7,95 kr (-36,15)
- Den 14 november offentliggjorde Schörling & Partners AB ett ovillkorat kontanterbjudande till aktieägarna i MSAB. Vid acceptfristens utgång, den 14 december, innehade budgivaren 99,0 % av aktierna i MSAB 
- Schörling & Partners har föreslagit att Alf Göransson väljs till ny styrelseledamot i MSAB vid kommande bolagsstämma

UTVECKLING I INNEHAVEN
MSABs innehavsbolag har fortsatt utvecklats positivt under 2017 med organisk tillväxt och stärkta rörelseresultat. Det vägda genomsnittet för den organiska tillväxten uppgick till 5 % (2) och det vägda genomsnittet för innehavens rörelseresultat ökade med 11 % (6). MSABs substansvärde uppgick till 575 kr per aktie (492) per den 31 december, vilket motsvarar en ökning med 17 % sedan årsskiftet. Detta kan jämföras med Stockholmsbörsen (OMXSPI) som ökade med 6 % under samma period. 

Vi kan med glädje meddela att Schörling & Partners har föreslagit Alf Göransson till att väljas in i MSABs styrelse vid kommande bolagsstämma. Med sin omfattande erfarenhet, bland annat från att ha lett Securitas framgångsrikt under 11 år, blir Alf ett mycket värdefullt tillskott i styrelsearbetet. 


Gun Nilsson
VD, MSAB


Informationen lämnades för offentliggörande den 21 februari 2018 kl. 08.00 CET.

HUG#2170401