Release details

2017-08-17 08:05 CEST
 • Print
 • Share Share
dk en

Vilkår for nyt aktietilbagekøb på DKK 300 mio.

SELSKABSMEDDELELSE nr. 53
 
 • Højere indtjening øger udlodning af kapital til aktionærerne
 • Nyt aktietilbagekøb på op til DKK 300 mio. der afsluttes senest
  den 6. februar 2018

DFDS bestyrelse har besluttet at øge udlodningen til selskabets aktionærer som konsekvens af det højere indtjeningsniveau og tilpasning af kapitalstrukturen i forhold til selskabets politik for kapitalstruktur og udlodning.

Aktietilbagekøbet på op til DKK 300 mio. vil blive afviklet under Safe Harbour-regelsættet med start den 17. august 2017 og afslutning senest den 6. februar 2018.

I tillæg til det nye aktietilbagekøb er det planlagte ekstraordinære udbytte til betaling i august hævet til DKK 7,00 per aktie fra DKK 5,00, hvilket øger det samlede udbytte i 2017 til DKK 10,00 per aktie. Bestyrelsen forventer således at udlodde i alt omkring DKK 1,7 mia. til aktionærerne i 2017 sammenlignet med DKK 1,3 mia. i 2016.

DFDS' mål for kapitalstrukturen er, at forholdet mellem den rentebærende nettogæld og EBITDA før særlige poster (NIBD/EBITDA) er mellem 2,0 og 3,0. Ved udgangen af 2. kvt. 2017 var NIBD/EBITDA 1,1.

DFDS bestyrelse vurderer løbende kapitalstrukturen i forhold til udviklingen i indtjening og fremtidige investeringsbehov, herunder virksomhedskøb.

Bemyndigelse af aktietilbagekøbet
Aktietilbagekøbet iværksættes inden for den bemyndigelse, som DFDS generalforsamling gav selskabets bestyrelse den 21. marts 2017 om erhvervelse af op til 6.000.000 egne aktier med en nominel værdi på DKK 20 per aktie.

Siden den 21. marts 2017 og frem til og med den 16. august 2017 er der erhvervet 619.527 egne aktier. I henhold til den gældende bemyndigelse kan der således maksimalt erhverves yderligere 5.380.473 egne aktier (svarende til 9,4% af den samlede kapital).

Bestyrelsen forventer at foreslå at de tilbagekøbte aktier annulleres ved en kapitalnedsættelse, når aktietilbagekøbsprogrammerne er gennemført, undtagen aktier til brug for afdækning af DFDS aktie- og aktieoptionsprogrammer.

Selskabet har d.d. en beholdning af egne aktier på i alt 1.662.763 stk. aktier svarende til 2,9% af aktiekapitalen.

Betingelser for aktietilbagekøbet
Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i perioden fra den 17. august 2017 og frem til senest den 6. februar 2018 i henhold til Safe Harbour-regelsættet.

Med udgangspunkt i en lukkekurs på DKK 343, noteret på Nasdaq Copenhagen den 16. august 2017, omfatter det nye aktietilbagekøbsprogram omkring 875.000 aktier svarende til 1,53% af DFDS' samlede aktiekapital.

Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på Nasdaq Copenhagen noterede køberkurs med mere end 10%.

Aktietilbagekøbet er etableret og struktureret i overensstemmelse med EU Kommissionens Forordning 1052/2016 dateret 8. marts 2016 (den såkaldte Safe Harbour-forordning for aktietilbagekøb).

Formålet med aktietilbagekøbet er at reducere selskabets kapital i overens-stemmelse med selskabets aktie- og aktieoptionsprogrammer samt artikel 5 i forordningen om markedsmisbrug.

Lauritzen Fonden har forpligtet sig til at deltage pro rata i aktietilbagekøbs-programmet med en andel på 42,0% svarende til Fondens nuværende ejerandel.

DFDS har indgået en aftale med Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (Publ), Sverige, ("Nordea") som Lead Manager og Nordea vil på vegne af DFDS varetage købet af egne aktier og foretage alle opkøbstransaktioner uafhængigt af og uden involvering fra DFDS.

Pro rata-tilbagekøbet fra Lauritzen Fonden medfører, at Lauritzen Fonden dagligt sælger et pro rata antal DFDS-aktier. Afregning foretages i forhold til den volumenvægtede gennemsnitlige købskurs for aktierne købt i henhold til aktietilbagekøbet den pågældende handelsdag.

DFDS er berettiget til at standse aktietilbagekøbsprogrammet. I så tilfælde vil DFDS umiddelbart informere herom i en selskabsmeddelelse til Nasdaq Copenhagen og Nordea vil ophøre med at tilbagekøbe aktier i markedet og fra Lauritzen Fonden.

Følgende retningslinjer gælder for aktietilbagekøbet:

 • Handelsvolumen af egne aktier er begrænset til en samlet værdi på
  DKK 300 mio., inklusive det antal aktier, som Lauritzen Fonden er forpligtet til at deltage med
 • Ved nuværende aktiekurs svarer det til et aktietilbagekøb på omkring 875.000 aktier eller 1,53% af DFDS' aktiekapital
 • Det maksimale antal aktier, der kan købes under aktietilbagekøbet er 3.000.000 aktier
 • Det maksimale antal aktier, der kan købes på en handelsdag må ikke overstige 25% af den gennemsnitlige daglige handelsvolumen af DFDS-aktier på Nasdaq Copenhagen for de sidste 20 handelsdage forud for købsdatoen
 • I aktietilbagekøbets levetid må der ikke købes aktier til kurser, der er højere end de to følgende kurser:
  • Kursen på sidste indberettede uafhængige handel.
  • Kursen på det højeste uafhængige bud på Nasdaq Copenhagen.

DFDS vil primo hver uge oplyse om antallet og værdien af tilbagekøbte aktier i den foregående uge i en selskabsmeddelelse til Nasdaq Copenhagen.

Kontakt:
Niels Smedegaard, CEO, +45 33 42 34 00   
Torben Carlsen, CFO, +45 33 42 32 01   
Søren Brøndholt Nielsen, IR, +45 33 42 33 59   

This information is subject to the disclosure requirements pursuant to section 5 -12 of the Norwegian Securities Trading Act.


HUG#2127539